Zasięg terytorialny

§ 1.

1. Szkoła nosi nazwę: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Lucyny i Mieczysława Ambrożów
w Szerzawach.
2. Nazwa szkoły jest używana w pełnym brzmieniu.
3. Siedzibą szkoły jest miejscowość Szerzawy 104, znajdująca się w gminie Pawłów,
w powiecie Starachowickim, w województwie Świętokrzyskim.
4. (uchylony).
4a. W Publicznej Szkole Podstawowej im. Lucyny i Mieczysława Ambrożów w Szerzawach
prowadzone są klasy dotychczasowego Gimnazjum Lucyny i Mieczysława Ambrożów
w Szerzawach (od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.).
5. Szkoła jest szkołą publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo
oświatowe.
6. Obwód Publicznej Szkoły Podstawowej im. Lucyny i Mieczysława Ambrożów
w Szerzawach obejmuje miejscowości: Szerzawy, Brzezie, Tarczek, Świętomarz,
Modrzewie od Nr 1 do Nr 24, Wawrzeńczyce od Nr 28 do końca, Świślina, Rzepinek.