Zakres działania

ORGANY SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE
§ 17.
1. Organami szkoły są:
1) Dyrektor Szkoły;
2) Rada Pedagogiczna;
3) Samorząd Uczniowski, z zastrzeżeniem ust. 2;
4) Rada Rodziców;
2. W oddziale przedszkolnym nie tworzy się samorządu uczniowskiego.
§ 18.
DYREKTOR SZKOŁY
1. Dyrektor szkoły:
1) kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą szkoły i reprezentuje ją na
zewnątrz;
2) organizuje całość pracy dydaktycznej szkoły;
3) zapewnia uczniom oraz pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy i nauki
w czasie ich pobytu w szkole, jak również podczas zajęć obowiązkowych
i dodatkowych, organizowanych przez szkołę poza jej terenem;
4) sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do nauczycieli i innych pracowników
zatrudnionych w szkole;
5) realizuje zalecenia nadzoru pedagogicznego;
6) planuje, organizuje i przeprowadza mierzenie jakości pracy szkoły, a wyniki
przeprowadzonego mierzenia przedstawia radzie pedagogicznej;
7) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju
psycho-fizycznego poprzez aktywne działanie prozdrowotne;
8) realizuje uchwały rady pedagogicznej;
9) kieruje pracami rady pedagogicznej jako jej przewodniczący;
10) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi
odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie;
11) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.
12) realizuje obowiązki związane z pełnieniem funkcji przewodniczącego zespołu
egzaminacyjnego;
13) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia
specjalnego ucznia.
14) odpowiada za kontrolowanie poprawności uzupełniania dziennika elektronicznego,
15) planuje zastępstwa za nieobecnych nauczycieli,
16) przekazuje uwagi i ważne informacje za pomocą modułów WIADOMOŚCI i
OGŁOSZENIA.
2. Dyrektor decyduje w sprawach:
1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły;
2) nadawania aktów nauczyciela kontraktowego;
3) przyznawania wyróżnień oraz nagród w ramach posiadanego funduszu nagród;
4) występowania z wnioskami w sprawach nagród, odznaczeń i innych wyróżnień dla
nauczycieli oraz pozostałych pracowników po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej
i związków zawodowych;
5) wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły;
6) ustalania zwiększonej stawki wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli oraz
pozostałych pracowników;
7) powołania komisji inwentaryzacyjnej w celu przeprowadzenia spisu majątku i sprzętu
szkolnego;
8) udzielania urlopu wypoczynkowego, wychowawczego i bezpłatnego zgodnie
z obowiązującymi odrębnymi przepisami z zabezpieczeniem prawidłowej pracy
szkoły;
9) ustalania tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych po zaopiniowaniu
przez radę pedagogiczną;
10) ustalania planu dyżurów podczas przerw, przed i po zajęciach;
11) obsady wychowawstw, zawieszania lub odwoływania wychowawców;
12) organizacji pracy szkoły – po zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną i organ
nadzorujący przedstawia organowi prowadzącemu.
3. W sprawach uczniowskich dyrektor szkoły:
1) wpisuje uczniów do księgi uczniów;
2) udziela pochwał, wyróżnień i nagród na forum szkoły;
3) udziela upomnień lub nagan;
4) decyduje o okresowym zwolnieniu ucznia z zajęć wychowania fizycznego;
5) decyduje o objęciu ucznia zajęciami dydaktyczno-wyrównawczymi oraz zajęciami
specjalistycznymi;
6) wnioskuje do Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty o przeniesienie ucznia do innej
szkoły na podstawie uchwały rady pedagogicznej;
7) decyduje o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły oraz o odroczeniu obowiązku
szkolnego po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, a także
w uzasadnionych przypadkach może zezwolić na spełnianie obowiązku szkolnego
poza szkołą;
8) zezwala uczniowi na indywidualny program lub tok nauki;
9) decyduje o skreśleniu z listy uczniów ucznia, który skończył 18 lat;
10) kontroluje wypełnianie obowiązku szkolnego i obowiązku rocznego przygotowania
przedszkolnego przez dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły poprzez:
a) prowadzenie ewidencji dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu
i przedszkolnemu,
b) powiadamianie rodziców o terminach zapisania dziecka do szkoły,
c) upominanie rodziców dziecka, po stwierdzeniu faktu niespełniania przez dziecko
obowiązku szkolnego i przedszkolnego,
d) kierowanie do Zarządu Gminy w Pawłowie wniosku o wszczęcie egzekucji
administracyjnej, jeżeli upomnienie nie przyniesie efektu,
e) powiadomienie dyrektora szkoły, w której dziecko mieszka o spełnianiu przez
dziecko obowiązku szkolnego w szkole lub obowiązku rocznego przygotowania
przedszkolnego w oddziale przedszkolnym oraz o zmianach w tym zakresie.
4. Dyrektor szkoły jest obowiązany zawiadomić o wypadku rodziców poszkodowanego
ucznia lub osobę sprawującą nad nim opiekę oraz w przypadku wypadku śmiertelnego
organ prowadzący szkołę, Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty i radę rodziców.
5. Dyrektor szkoły poza obowiązkami wymienionymi powyżej wykonuje inne zadania
związane z powierzoną funkcją, określone przez ministra właściwego do spraw oświaty
i wychowania oraz przez organ prowadzący szkołę.
6. Dyrektor szkoły w terminie 30 dni od dnia otrzymania zaleceń (wydanych przez
wizytatora) jest obowiązany powiadomić:
1) organ sprawujący nadzór pedagogiczny o sposobie realizacji zaleceń;
2) organ prowadzący szkołę o otrzymanych zaleceniach oraz o sposobie ich realizacji.
7. Dyrektor stwarza warunki do działania w szkole wolontariuszy, stowarzyszeń i innych
organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem jest działalność
wychowawcza lub rozszerzenie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej,
wychowawczej i opiekuńczej.
8. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły dyrektor odpowiada za
organizację realizacji zadań szkoły z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na
odległość lub innego sposobu realizacji tych zadań, a w szczególności:
1) przekazuje uczniom, rodzicom i nauczycielom informację o sposobie i trybie
realizacji zadań szkoły;
2) koordynuje współpracę nauczycieli z uczniami lub rodzicami, uwzględniając
potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne dzieci i uczniów, w tym dzieci i
uczniów objętych kształceniem specjalnym, dzieci objętych wczesnym
wspomaganiem rozwoju lub uczęszczających na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze;
3) ustala we współpracy z nauczycielami, tygodniowy zakres treści nauczania do
zrealizowania w poszczególnych oddziałach uwzględniając w szczególności:
a) równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia,
b) zróżnicowanie zajęć w każdym dniu,
c) możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania intensywnego wysiłku
umysłowego w ciągu dnia,
d) łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich
użycia,
e) ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć.
4) we współpracy z nauczycielami ustala sposób monitorowania postępów uczniów
oraz sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów, w tym również
informowania uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce, a także
uzyskanych przez niego ocenach;
5) ustala warunki i sposób przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu
poprawkowego oraz warunki i sposób ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej
zachowania;
6) ustala sposób dokumentowania realizacji zadań jednostki systemu oświaty;
7) wskazuje we współpracy z nauczycielami, źródła i materiały niezbędne do realizacji
zajęć, w tym materiały w postaci elektronicznej, z których uczniowie lub rodzice
mogą korzystać;
8) zapewnia uczniom lub rodzicom możliwość konsultacji z nauczycielami
prowadzącymi zajęcia;
9) ustala z nauczycielami potrzebę modyfikacji odpowiednio zestawu programów
wychowania przedszkolnego i szkolnego zestawu programów nauczania.
9. Ustala i dostosowuje procedury obowiązujące w placówce do wymogów zwiększonego
reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19.
§ 19.
Dyrektor szkoły wstrzymuje uchwałę rady pedagogicznej niezgodną z przepisami prawa.
O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor zawiadamia organ prowadzący szkołę i organ
sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu
z organem prowadzącym szkołę uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności
z przepisami prawa. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest
ostateczne.
§ 20.Publiczna Szkoła Podstawowa im. Lucyny i Mieczysława Ambrożów w
Szerzawach
32
Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, może wyrazić zgodę na
działalność w szkole stowarzyszeniom i organizacjom, których celem statutowym jest
prowadzenie, rozszerzanie i wzbogacanie pracy dydaktycznej, wychowawczej i
opiekuńczej.
§ 21.
W wykonywaniu swych zadań dyrektor szkoły współpracuje z radą pedagogiczną, radą
rodziców i samorządem szkolnym.
§ 22.
W szkole tworzy się stanowisko wicedyrektora. Dyrektor szkoły za zgodą organu
prowadzącego szkołę może tworzyć dodatkowe stanowiska wicedyrektorów lub inne
stanowiska kierownicze.
§ 23.
1. Tryb powoływania i odwoływania dyrektora szkoły określa ustawa Prawo oświatowe
i wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze.
2. W przypadku nieobecności dyrektora szkoły zastępuje go wyznaczony przez niego
nauczyciel.
§ 24.
RADA PEDAGOGICZNA
1. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły realizującym statutowe zadania
dotyczące kształcenia i wychowania.
2. Radę pedagogiczną tworzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.
3. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły, który przygotowuje
i prowadzi zebrania oraz odpowiada za zawiadomienie jej członków o terminie i
porządku obrad.
4. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:
1) przygotowanie projektu statutu szkoły bądź projektu jego zmian oraz jego
zatwierdzenie;
2) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli;
3) opracowywanie i uchwalanie wewnątrzszkolnego oceniania;
4) (uchylony);
5) zatwierdzanie planów pracy szkoły;
6) zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promowania uczniów;
7) wyrażanie zgody na egzaminy klasyfikacyjne z przyczyn nieusprawiedliwionych;
8) uchwalanie warunkowej promocji ucznia;
9) podejmowanie uchwał w sprawach przeniesienia ucznia do innej szkoły;
10) zatwierdzanie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole po
zaopiniowaniu ich przez radę rodziców.
5. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:
1) organizację pracy szkoły, zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych
i pozalekcyjnych;
2) projekt planu finansowego szkoły – w szczególności propozycje dotyczące
uzupełnienia pomocy dydaktycznych szkoły, poprawę warunków pracy uczniów
i nauczycieli;
3) propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w
ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych;
4) propozycje dyrektora szkoły dotyczące kandydatów do powierzenia im funkcji
kierowniczych w szkole;
5) wnioski dyrektora o przyznanie odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
6) wnioski o zezwolenie na indywidualny tok nauki ucznia.
6. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności,
co najmniej połowy jej członków.
1) W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły uchwały mogą być
podejmowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych
środków łączności. Treść podjętej w ten sposób czynności powinna być utrwalona w
formie odpowiednio protokołu, notatki lub w inny sposób.
7. Rada pedagogiczna analizuje wnioski dyrektora szkoły wynikające z nadzoru
pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły nie rzadziej niż dwa razy w roku.
8. Rada pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego o
odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora szkoły lub innego stanowiska
kierowniczego.
9. Rada pedagogiczna ustala Regulamin Rady Pedagogicznej. Regulamin ten nie może być
sprzeczny z niniejszym statutem.
10. Rada Pedagogiczna ponadto ustala sposób wykorzystania wyników nadzoru
pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór
pedagogiczny w celu doskonalenia pracy szkoły.
§ 25.
SAMORZĄD UCZNIOWSKI
1. Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Uczniowie uczęszczający do oddziału przedszkolnego nie wchodzą w skład samorządu
uczniowskiego.
3. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
§ 26.
Samorząd uczniowski ma prawo do:
1) zajmowania stanowiska w sprawach związanych z prawami i obowiązkami ucznia;
2) współorganizowania życia szkolnego;
3) wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu;
4) redagowania i wydawania gazetki szkolnej;
5) organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej
zgodnie z własnymi potrzebami, w porozumieniu z dyrektorem szkoły;
6) wnioskowania wspólnie z radą pedagogiczną i radą rodziców o nadanie szkole
imienia.
§ 27.
Do zadań samorządu uczniowskiego należy:
1) organizowanie społeczności uczniowskiej do jak najlepszego spełniania obowiązków
szkolnych;
2) integracja społeczności uczniowskiej;
3) reprezentowanie społeczności uczniowskiej wobec pozostałych organów szkoły;
4) rzecznictwo interesów ogółu społeczności uczniowskiej, przedstawianie opinii
i postulatów uczniów;
5) współdziałanie z organizacjami społecznymi i młodzieżowymi;
6) występowanie do władz szkolnych z nowymi inicjatywami dotyczącymi życia
szkolnego
i sposobem ich wykonania;
7) współdziałanie z organami szkoły w zapewnianiu uczniom należytych warunków do
nauki i udzielaniu pomocy uczniom znajdującym się w bardzo trudnej sytuacji
materialnej;
8) organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym trudności w nauce,
w środowisku rówieśniczym i rodzinnym;
9) aktywizowanie uczniów w celu wykonywania rozmaitych prac na rzecz klasy i
szkoły; inspirowanie do udziału w pracy społecznej na rzecz środowiska lokalnego;
10) współuczestniczenie w rozwijaniu w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych
zainteresowań naukowych, kulturalnych, sportowych oraz turystyczno-krajoznawczych uczniów;
11) dbanie o sprzęt szkolny;
12) gospodarowanie środkami materialnymi samorządu uczniowskiego;
13) wykonywanie zadań zleconych przez radę pedagogiczną i dyrekcję szkoły, w tym
pełnienie dyżurów w salach lekcyjnych i na korytarzach;
14) rozstrzyganie sporów między uczniami; zapobieganie konfliktom między uczniami
i nauczycielami, a w przypadku ich pojawienia się podejmowanie prób mediacji;
15) dbanie o dobre imię szkoły, jej honor oraz wzbogacanie jej tradycji.
§ 28.
1. Samorząd uczniowski może przedstawić radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi szkoły
wnioski i opinie we wszystkich sprawach dotyczących pracy szkoły, a w szczególności
realizowania podstawowych praw uczniów, takich jak:
1) prawa do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celami i stawianymi
wymaganiami;
2) prawa do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
3) prawa do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych
proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspakajania
własnych zainteresowań;
4) prawa do redagowania i wydawania gazetki szkolnej;
5) prawa organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz
rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi
w porozumieniu z dyrektorem szkoły;
6) prawa wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.
2. Samorząd uczniowski może prowadzić działania w zakresie wolontariatu,
w porozumieniu z dyrektorem szkoły.
3. Samorząd może ze swojego składu wyłonić radę wolontariatu.
§ 29.
1. Szczegółowe prawa i obowiązki oraz zasady wybierania i działania organów samorządu
określa Regulamin Samorządu Uczniowskiego uchwalony przez ogół uczniów
w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.
2. Regulamin Samorządu Uczniowskiego nie może być sprzeczny z niniejszym statutem
szkoły.
§ 30.
Na wniosek dyrektora szkoły samorząd uczniowski ma prawo wyrazić swoją opinię o pracy
nauczyciela.
§ 31.
Dyrektor szkoły ma obowiązek zawiesić lub uchylić uchwałę lub inne postanowienie
samorządu, jeżeli jest ono sprzeczne z prawem lub celami wychowawczymi szkoły.
§ 32.
RADA RODZICÓW
1. W szkole działa rada rodziców stanowiąca jedyną reprezentację ogółu rodziców uczniów
szkoły.
2. Rada rodziców jest organem autonomicznym.
§ 33.
Rada rodziców ma prawo do:
1) suwerennego określania swojej wewnętrznej organizacji,
2) gromadzenia środków finansowych dla wspierania działalności statutowej szkoły
i wydawania ich zgodnie z własną wolą,
3) wnioskowanie o dokonanie oceny pracy nauczyciela, w tym także oceny dyrektora
szkoły,
4) opiniowania dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu, przed dokonaniem
przez dyrektora szkoły oceny tego dorobku, w związku z ubieganiem się nauczyciela
o awans zawodowy na wyższy stopień,
5) wnioskowania wspólnie z radą pedagogiczną i samorządem uczniowskim o nadanie
szkole imienia,
6) uchwalania w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły;
7) występowania we wszystkich sprawach dotyczących szkoły do dyrektora oraz
pozostałych organów szkoły.
§ 34.
1. Rada rodziców posiada własny budżet i nim zarządza.
2. Podstawowymi przychodami rady rodziców są dobrowolne darowizny rodziców.
3. Środki zgromadzone przez radę rodziców mogą być wydawane tylko na wspieranie
działalności statutowej szkoły.
§ 35.
Celem rady rodziców jest podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej
działalności szkoły, a także wnioskowanie do organów szkoły w tym zakresie,
a w szczególności:
1) pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania
realizacji celów i zadań szkoły;
2) inicjowanie i organizowanie pomocy rodziców dla szkoły;
3) współpraca ze szkołą i środowiskiem lokalnym;
4) zapewnienie rodzicom, we współdziałaniu z nauczycielami szkoły, prawa do:
a) znajomości zadań i zamierzeń dydaktycznych i wychowawczych w szkole
i w klasie,
b) uzyskania w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swojego dziecka i jego
postępów lub trudności,
c) znajomości wewnątrzszkolnego oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów,
d) uzyskania porad w sprawie wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci,
e) wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy szkoły.
§ 36.
1. Szczegółowe zasady tworzenia, czasu trwania kadencji i pracy rady rodziców,
gromadzenia funduszy oraz ich wydatkowania określa Regulamin Rady Rodziców,.
2. Regulamin Rady Rodziców uchwala zebranie ogółu rodziców uczniów szkoły.
3. Regulamin Rady Rodziców nie może być sprzeczny z niniejszym statutem.
§ 37.
WSPÓŁPRACA ORGANÓW SZKOŁY
1. Dyrektor szkoły, na wniosek poszczególnych organów szkoły, udziela im pomocy
organizacyjnej oraz, w miarę posiadanych możliwości, zapewnia im obsługę
administracyjną.
2. Dyrektor szkoły w celu zapewnienia właściwego funkcjonowania szkoły oraz
efektywnego rozwiązywania jej problemów, może za zgodą poszczególnych organów
szkoły, organizować spotkania z ich przedstawicielami.
3. Rada rodziców może występować do rady pedagogicznej i dyrektora szkoły z wnioskami
i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły.
4. Samorząd uczniowski może przedstawić radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi szkoły
wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji
podstawowych praw uczniów.

5. Wszystkie organy szkoły mają prawo do swobodnego działania i podejmowania decyzji
w granicach swoich kompetencji.
6. (uchylony).