Struktura organizacyjna

POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.
1. Szkoła nosi nazwę: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Lucyny i Mieczysława Ambrożów
w Szerzawach.
2. Nazwa szkoły jest używana w pełnym brzmieniu.
3. Siedzibą szkoły jest miejscowość Szerzawy 104, znajdująca się w gminie Pawłów,
w powiecie Starachowickim, w województwie Świętokrzyskim.
4. (uchylony).
4a. W Publicznej Szkole Podstawowej im. Lucyny i Mieczysława Ambrożów w Szerzawach
prowadzone są klasy dotychczasowego Gimnazjum Lucyny i Mieczysława Ambrożów
w Szerzawach (od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.).
5. Szkoła jest szkołą publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo
oświatowe.
6. Obwód Publicznej Szkoły Podstawowej im. Lucyny i Mieczysława Ambrożów
w Szerzawach obejmuje miejscowości: Szerzawy, Brzezie, Tarczek, Świętomarz,
Modrzewie od Nr 1 do Nr 24, Wawrzeńczyce od Nr 28 do końca, Świślina, Rzepinek.
7. Ilekroć w statucie jest mowa bez bliższego określenia o:
1) szkole – należy przez to rozumieć Publiczną Szkołę Podstawową im. Lucyny
i Mieczysława Ambrożów w Szerzawach;
2) oddziale przedszkolnym – należy przez to rozumieć oddziały przedszkolne
w Publicznej Szkole Podstawowej im. Lucyny i Mieczysława Ambrożów
w Szerzawach;
2a) Dyrektorze Szkoły- należy przez to rozumieć Dyrektora Publicznej Szkoły
Podstawowej im. Lucyny i Mieczysława Ambrożów w Szerzawach;
2b) radzie pedagogicznej, radzie rodziców, samorządzie uczniowskim – należy przez to
rozumieć organy Szkoły; Publiczna Szkoła Podstawowa im. Lucyny i Mieczysława Ambrożów w
Szerzawach
6
2c) statucie – należy przez to rozumieć Statut Publicznej Szkoły Podstawowej im.
Lucyny i Mieczysława Ambrożów w Szerzawach;
3) nauczycielach – należy przez to rozumieć nauczycieli, wychowawców i innych
pracowników pedagogicznych zatrudnionych w Publicznej Szkole Podstawowej im.
Lucyny i Mieczysława Ambrożów w Szerzawach oraz nauczycieli, wychowawców
i innych pracowników pedagogicznych innych szkół, którzy uzupełniają
obowiązujący tygodniowy wymiar godzin w Publicznej Szkole Podstawowej im.
Lucyny
i Mieczysława Ambrożów w Szerzawach;
4) uczniach – należy przez to rozumieć uczniów uczęszczających do Publicznej Szkoły
Podstawowej im. Lucyny i Mieczysława Ambrożów w Szerzawach, uczniów klas
dotychczasowego Gimnazjum, uczniów zamieszkałych w jej obwodzie i spełniających
– za zgodą dyrektora szkoły – obowiązek szkolny poza szkołą oraz dzieci
uczęszczające do oddziału przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej im.
Lucyny i Mieczysława Ambrożów w Szerzawach;
4a) dzieciach- należy przez to rozumieć dzieci uczęszczające do oddziałów
przedszkolnych;
5) rodzicach – należy przez to rozumieć rodziców i prawnych opiekunów uczniów oraz
osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem;
6) zindywidualizowanej ścieżce- należy przez to rozumieć odpowiednio
zindywidualizowaną ścieżkę realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania
przedszkolnego oraz zindywidualizowaną ścieżkę kształcenia (formy pomocy
psychologiczno- pedagogicznej udzielanej dziecku czy uczniowi);
7) wychowawcy – należy przez to rozumieć nauczyciela, któremu opiece powierzono
jeden oddział w szkole;
8) organie sprawującym nadzór pedagogiczny – należy przez to rozumieć
Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty;
9) Organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Gminę Pawłów;
10) MEN- należy przez to rozumieć Ministerstwo Edukacji Narodowej.
§ 2.
1. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Pawłów.
2. Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Świętokrzyski Kurator Oświaty